تموم شده کار تو شروع شده کار من
به کی من رو میسپاری قافله سالار من
قافله سالار من به رنگ مغرب خورشیدم
رگ های هنجرو تا دیدم با گریه خم شدم بوسیدم