دست ما گير كه در ورطه ي غم مي افتيم

ياد ما باش كه ما ياد تو كم مي افتيم

بايد اينجا بنشيـنيم كه ما را بخرند

گريه كن، گريه و گر نه ز قلم مي افتيم

لطف چشمان تر مادرمان بود اگر

كه در خانه ي ارباب كرم مي افتيم

ريشه ي ما همه در خاك حسينيه ي توست

دست ما نيست كه در پاي علم مي افتيم

مي زنيم آنقدر از عشق بر اين سينه كه باز

مثل گيسوي تو بر شانه ي هم مي افتيم

تا نفس هست حسين است، حسين است، حسين

حق بده پيش تو هر نيم قدم مي افتيم

مادر افتاد زمين تا كه نيفتيم از پا

تا بگوئيم فقط بين حرم مي افتيم

تا شنيديم كه بر روي كمر دست گذاشت

در ورودي حرم با قد خم مي افتيم