شده غمو دردم آغوشت
شده آسمون سیاه پوشت
نیمه های شب توی خونت
عبا رو کشیدن از دوشت
خوردی زمین چرا
وسط کوچه ها
افتاد عمامه از سرت
موقع رفتنت ناسزا گفتنت ای وای جلوی همسرت
نمیکنن رعایتت محاسن سفید تو
داره میبینه دخترت چشای ناامید تو