مدینه رسم شده خانه سوختن
این رسم و شیوه هیچ به شهر دگر نبود
آتش اگر به خانه ی من زد هزار شکر
گر خانه سوخت فاطمه ای پشت در بود
میسوخت درو فاطمه پشت در بود