مولای من کاش شبی شمع مزارت شوم
نور افشان در شب تارت شوم