زده به میدون
قاسم ابن الحسن
میره به جنگ
دشمنا تن به تن
صورت و سیرت
حسن حسن حسن