به تو از دور سلام
به سلیمان جهان از طرف مور سلام
به تو از دور سلام
میزنه بواسه زیارت شور سلام
به تو از دور سلام
به حسین از طرف وصله ناجور سلام
به تو از دور سلام
به سلیمان جهان از طرف مور سلام
حسین وای وای