آشنا اباالفضل، نور خدا
مشکل گشا ابوالفضل یا ابوالفضل
عشق پرحرارتی ضامن زیارتی
جلوه طحارتی مظهر معظم شهامت و شهادتی