آه از دوری
هرشب هستم
حرمت ولی میبینم
که دوباره خوابم انگار
وای از تکرار
من میترسم بمیرم و نبینم
حرمت ازاین غم مییمیرم
بی تو ارباب
خواب میدیدم
که کنار ضریح تو اشکای نم نم بارون میشه
من تو رویام میدیدم
که دلم توی صحن تو آقا مهمون میشه
خواب میدیدم منو اشک و حرم میمونیم تنهای تنها
من میگفتم همه درد ودلام رو کنار ضریح باتو آقا