از غریبی در میاریم آقا رو

پیدا میکنیم مزار زهرا رو

 

امامزاده آبادیم حرم دارد

 

حرم بنا میشه

یه روز مدینه مثل مشهد الرضا میشه

یه روزی کاشی های صحنشم طلا میشه