اگه عاشق باشی حس نمی کنی ثانیه هارو
اگه عاشق باشی گریه می کنی روز وشب هارو
اگه عاشق باشی می بینی تو خواب کرب و بلا رو