ای جانم ای جان نجف
ای نامت طوفان نجف
حق داری بر گردن ما
ادرکنا سلطان نجف
دورخدا میگردیم
علی علی
با شهدا میگردیم
علی علی