بازم غم کوچه روضه نفس گیر شد
اینجا همون جاست که امام حسن پیر شد
کوچه شده تیره وتار ببخشن سادات
پرشده از گرد و غبار ببخشن سادات
امام حسن سوخت جگرش ببخشن سادات
سیلی زدن به مادرت ببخشن سادات
وای وای ای وای مادر