تو را به کس نفروشم
توام مرا مفروش
مقیم خاک نجف باشم
وغلام علی
هزارسال دگر هم همین شعار من است
تمام ایل و تبارم فدای نام علی
هستی کلید جنت
هستم غلام کویت