تو هرم آتیش نفس ندارم
آروم نمیشه قلب زارم
مرهم به زخم دلم میزارم
نوای مادر مادر دارم
این آتیشی که دوباره برپاست
همون آتیش خونه مولاست
دوباره داغ پهلوی زهراست