تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست
میدونم که رهام نمیکنی تو مرامت نیست
خوب برای عشقش بمیره آدم
نمیره یادم حرم و اون سلامی که دادم

سلام ما رو میبرند ملائک فکیف اصفرو الی فراغک
دلتنگم برای حرم دلتنگم، برای حرم حسین
اربابم حسین، اربابم حسین، اربابم حسین

ته معرفت و رفاغتی به تو دلبستم
به خدا توی هر شرایطی عاشقت هستم
کاشکی شهیدت شم تا که جوونم با تو میمونم
بدون تو محاله بمونم

تا آخرش فقط تو این مسیرم
که روضه های خونگی میگیرم
دلتنگم برای حرم دلتنگم، برای حرم حسین
اربابم حسین، اربابم حسین، اربابم حسین

تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست
میدونم که رهام نمیکنی تو مرامت نیست
خوب برای عشقش بمیره آدم
نمیره یادم حرم و اون سلامی که دادم

سلام ما رو میبرند ملائک فکیف اصفرو الی فراغک
دلتنگم برای حرم دلتنگم، برای حرم حسین
اربابم حسین، اربابم حسین، اربابم حسین

حسین وای وای وای، حسین وای وای وای
خوب برای عشقش بمیره آدم
نمیره یادم حرم و اون سلامی که دادم
سلام ما رو میبرند ملائک فکیف اصفرو الی فراغک
دلتنگم برای حرم دلتنگم، برای حرم حسین
اربابم حسین، اربابم حسین، اربابم حسین

یعنی میشه نیفته اسم من از قلمت آقا
دوباره منو اربعین ببر حرمت آقا
مرحم دردامه چایی روضت
میگرم عذت با دو سه عشق توی هیئت

بازم حرم نیومدم میسوزم
کنار شش گوشت دلم میسوزم
دلتنگم برای حرم دلتنگم، برای حرم حسین
اربابم حسین، اربابم حسین، اربابم حسین