خدارو شکر که هر کی ازم بپرسه ازم کجائیم

جواب من همیشه همینه امام رضاییم

جایی بیشتر نداره از حرمش آرامش

خود آقا میدونه اینکه چه قدر میخوامش

دیگه من چی میخوام

اگه همین باشه بسه

تو قبر و قیامت آقا به دادم میرسه

دیگه باید درآری از امشب پیرهن سیاهت

میمونه چشم ما ای محرم یه سال به راه تو