میبینی که عمریه آقا
توی روضه ها ابر بارونم
به یاد سه ساله می بارم
به یاد سه ساله میخونم
یابن امیرالمومنین از روی ناقه خوردم زمین