پیش چشم همه شعله بالا کشید
بین آتش و دود دخترت میدوید
بی عبا بی عصا می کشیدن تورو
زیر لب میزدی هی صدا مادرو
میدویدی به پشت مرکب
گریه کردی به یاد زینب
غصه های تو بیشماره
کاش براتو بمیرم امشب
ای آقا درد و بلات بی حده
این غصه قلب تورو خون کرده
ممنونم راهو نشونم دادی
ممنونم روضه رو یادم دادی
ای آقام آقام امام صادق