چه جلالی فتبارک اله چه جمالی فتبارک اله

چه شکوهی فتبارک اله چه کمالی فتبارک اله

قمر حیدر فتبارک اله پسر حیدر فتبارک اله

شیر نر حیدر فتبارک اله

اله اله اله اله چه علمداری

اله اله اله اله چه سپهداری

========

چه دلیری فتبارک اله چه وزیری فتبارک اله

چه غلامی فتبارک اله چه امیری فتبارک اله

چه مسیحاییفتبارک اله چه معمایی فتبارک اله

به که چه اقاییفتبارک اله

با همه برتری مطیع رهبری

چه با سقا شدن چه با سر لشکری

چه سپاهی فتبارک اله چه پناهی فتبارک اله

تکیه گاهی فتبارک اله رخ ماهی فتبارک اله

دل شاهی فتبارک اله

سپر ارباب فتبارک اله جگر ارباب فتبارک اله

برادر ارباب فتبارک اله

اله اله اله اله چه علمداری

اله اله اله اله چه سپهداری

من و لطف و عطات همه عالم فدات

حرم فاطمست حرم کربلات