گریه ام می گیره لحظه افطار
یادم میاد خشکی لب های علمدار
یادمون دادن اینو پدرومادر حسین
روزه رو باز میکنیم با سلام بر حسین
منو فراموش نکن مهربون ارباب
به محرم دستمو برسون ارباب