بازم عطرِ عطرِ جنت وزیده

که هوش از سر از سر پریده

همه مجنون مجنون مجونن امشب

آخه ماه لیلا لیلا لیلا رسیده

گل در اومد امشب ، غصه سر اومد امشب

باز دوباره انگار پیغمبر اومد امشب

شد تو دلها قند و میباره نور مهتاب

برای اولین دفعه پدر شد ارباب

… یا علی اکبر ، جانم علی اکبر …

ماه فلک اومد ، بازم نمک اومد

خنده روی لبا باز منجلیه

زیباترین اومد ، یه نازنین اومد

کور شِه چش حسود اسمش علیه

… یا علی اکبر ، جانم علی اکبر …

مثه انگور انگور انگور شیرینه لبهاش

شده خیره خیره به چشم باباش

هزار الله الله الله اکبر

به روی زیبا و به قد و بالاش

جوونا عزیزن ، امشب به پا میخیزن

حاضرن نذر اکبر جون به پاش بریزن

مستی بیشماره ، خوشی قطار قطاره

علی اکبری ها کِل میکشن دوباره

… یا علی اکبر ، جانم علی اکبر …