ستاره جلوه شده در دامن ام ابیها
دیده گشوده به عالم حضرت زینب کبری