شراب امشب من ز جام دیگری است
که ساقی دل من امام عسکری است