مولا زاده باید خودش مولا باشه
لیلا زاده باید خودش لیلا باشه
حیدرزاده باید خودش حیدر باشه
آقازاده باید خودش آقا باشه