سلام ای لباس سیاه محرم
سلام ای نگاه به راه محرم
سلام ای پناه سپاه محرم
سلام ای شهید بی گناه محرم
به گریه های مادرت منو بخر
به گریه های های خواهرت منو بخر
به لای لای همسرت منو بخر
به زخم پای دخترت منو بخر
منو بخر درسته که بدم
منو بخر برات سینه زدم
منو بخر یه عمره که در خونت اومدم
حسین قدیم الاحسان

سلام ای شکوه صف سینه زن ها
سلام ای کبودی روی بدن ها
سلام ای فدای بهتر زمن ها
سلام ای امام تشنه ی بی کفن ها
من از محبت تو دست نمی کشم
من از تو روضه پامو پس نمی کشم
به جز تو راه تو قدم نمی زنم
به جز هوای تو نفس نمی کشم
نفس بده برای روضه هات
نفس بده برای ماه عزات
نفس بده برای نفس زدن تو راه کربلات
حسین قدیم الاحسان

سلام ای خدا بر لب شیر خواره
سلام ای خدا بر لب پاره پاره
سلام ای خدا رو تن قناره
سلام ای خدا خون روی گوشواره
به مشک پاره برادرت سلام
به مقتل علی اکبرت سلام
به خاک روی لباس خواهرت سلام
به تاول روی پای دخترت سلام
به تو سلام به خشکی لبت
به تو سلام به زخم های تنت
به تو سلام که پیش آب لب تشنه کشتنت
حسین قدیم الاحسان