سوز ناله هاش غوغا می کنه

دائم با خودش نجوا می کنه

وَیلی وَیلی وَیلی عباس عباس عباس

می خواد دوباره قیامت کنه

بشینه ذکر مصیبت کنه

از اون چهار تا پسرش خدا

حالا یکیش نیست وصیت کنه

برای عباسش تو مدینه

حلالیت می خواد از سکینه

وَیلی وَیلی وَیلی عباس عباس عباس

پای چهار تا قبر زانو میزنه
تا عمه بیاد جارو میزنه

وَیلی وَیلی وَیلی زینب زینب زینب

شنیده خیلی جسارت شده
نصیب خانم اسارت شده
شنیده اما ندیده دیگه
چه معجرایی که غارت شده
غم اباالفضل و قحطی آب
خجالتش داد از روی رباب
برای عباسش تو مدینه
حلالیت می خواد از سکینه

وَیلی وَیلی وَیلی عباس عباس عباس

سوز ناله هاش غوغا می کنه

دائم با خودش نجوا می کنه

وَیلی وَیلی وَیلی عباس عباس عباس

پرپر شد گُلاش تو باغ حسین
می سوزه ولی از داغ حسین

وَیلی وَیلی وَیلی حسین حسین حسین

وَیلی وَیلی وَیلی بی سر بی سر بی سر

وَیلی وَیلی وَیلی عطشان عطشان عطشان

وَیلی وَیلی وَیلی عریان عریان عریان

وَیلی وَیلی وَیلی عطشان عطشان عطشان

می پرسه راز پیرهنش چیه

حصیری که شد کفنش چیه

بگید بدونم سم مرکب و

گذشتن از بدنش چیه

مادر نداره من مادرشم
خودم جای عباس نوکرشم

وَیلی وَیلی وَیلی عباس عباس عباس

سوز ناله هاش غوغا می کنه

دائم با خودش نجوا می کنه

وَیلی وَیلی وَیلی عباس عباس عباس

می خواد دوباره قیامت کنه

بشینه ذکر مصیبت کنه

از اون چهار تا پسرش خدا

حالا یکیش نیست وصیت کنه

برای عباسش تو مدینه

حلالیت می خواد از سکینه