سیاه چشم و کشیده ابرو رضا نریمانی مداحی شب هشتم

 

سیاه چشم و کشیده ابرو
به قبله مایل
ابو الفضائل
درخت طوبا و ماه کامل
ابو الفضائل
خلیل اسمت
کلیم غیرت
مسیح سیما
ضبیح سیرت
حسن کرامت
حسین قامت
علی شمایل
ابو الفضائل

 

شوری برپا شده عالم شده حیران : نریمانی

شب نهم دهه اول محرم ۹۸ در هیئت فداییان حسین اصفهان