سید طالع باکویی| شور | دنن نیه یارالی ننه گوزلریوی باغلیوسان