یادم نمیرود که همه عزتم تویی
من پای سفره تو شدم محترم حسین