آقای کریمم یار قدیمم

اسمت رو می نویسم روی عقیقم

همه اهل بیت عزیز دلن اما

با امام حسن یه جور دیگه رفیقم

حسنیم من نه فقط من همه دنیا حسنیه

به خدا  که خود مولا حسنیه

مادرش حضرت زهرا حسنیه

کرم داره جنم داره

حسن ذکر توسل علمداره

نبینید خاکیه قبرش

آقام تو دل نوکراش حرم داره