آه زدن تورو قربه علی الله زدن

آه زدن و توکلت علی الله زدن

هیعی زدن تورو با شمیر ونی زدن

هیعی زدن تور توی مجلس می زدن