اسم جاویدانه حسن جانه

عشق بی پایانه حسن جانه

روح با ایمانه حسن جانه

جانانه حسن عالم همه مهمان سر خوان حسن