اگر برگردی لیلی مجنون میشه
اگر برگردی لبا خندون میسه
اگر برگردی همه شهرمون زیرمای تو آینه بندونه میشه