ای تشنه لب سالار زینب
وقت وداع زینب و قبر سه ساله است