به هر معرکه قدم میزند
عجب محشری رقم میزند
انا الحیدر الکرار چو دم میزند
تدابیر جنگی را به هم میزند

شیر به شکار آمده
وقته فرار آمده
کار را کند او یکسره
با ذوالفقار اومده

جذب را ببینو غضب را ببینو
امیر دلیر عرب را ببـــــــینو
انا الفارس الحی انا بن ابراهیم
لقب را ببینو نسب را ببینو

جان سنه قربان ای شه مردان

پیشنهاد ویژه
بند دوم
به دستش عقابو به چشمش عذاب
زده آفتاب به رویش نقــــــــــاب
اذا زلزلت الارض زلزالــــــــــــها
بلرزد زمین از نعره بوتـــــــــــراب

تیغت کشد نعره هـــــو
هل من مبارز بگــــــــــو
این طور که به میدان زدی
جانش در امد عــــــــــدو

ظفر را ببینو جگر را ببینو
به عزم مصافش هنر را ببینو
به میدان صفین چه محشری برپاست
پدر را ببینو پسر را ببینو

جان سنه قربان ای شه مردن