بی تو هوای زمونه سرده

باغ آرزوها زرده

دلا پر غصه و درده پر درده

با تو هوای شبم مهتابه

دلا میون سردابه

روزی همه می نابه

آقا بیا که روز و شبم تاره

ببین فلک روی سرم آواره

بیا اباصالح یامهدی ادرکنی