تردید مکن تصورش هم زیباست

ایوان حسن عجب صفایی دارد