تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه
دختر حیدر باش ولی مردانه
کاش ابوالفضل باشه ببینه وقتی
میری میجنگی با ابن مرجانه
بگو بسم الله من دختر علیم
جای مولا روی منبر علیم
اگه میدون میرفتم توی کرب وبلا
همه فکر میکردن پسر علیم
چادرم روی سر خود زره علیه
خطبه روی منبر ز حنجر علیه