تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده
هنوز یه چادر خاکی کنار قتلگاه مونده
بمیرم بمیرم کجاست پیرآهنت