حسن ای شراب شب جنون
که تو ای خروش تن جنون
حسن ای نوای لب جنون
چو لبت بود رطب جنون