حسین جنون آمیز ، باده ی لبریز
شور رستاخیز ، یا اباعبدالله
صوت ربانی ،عمر طولانی
ذکر طوفانی ، یااباعبدالله
روح دریایی ، اوج زیبایی
فکر رویایی ، یا اباعبدالله
این دل و بی دل نکن ،بی منزل نکن
دستم و ول نکن ، دلهره می گیرم
اوج آرامشم ، قربونت بشم
منت می کشم ، بی حرم می میرم
ای جانم یا حسین ، جانم یا حسین
حضرت ساقی ، و هوالباقی
بین عشاقی ، یا اباعبدالله
مزه ی انگور ، می شراب شور
مقصد و منظور ، یا اباعبدالله