خوش به حال هرکسی که
این شب ها توی ایوان طلات مشرفه
دعای فاطمه پشت سرشه
دست هرکسی که دره نجفه
حی علی خیر العمل یعنی ولای مرتضی
روزی عالم می رسه از خاک پای مرتضی