خوش قد و بالا جوون لیلا

دلبر بابا جوون لیلا

عالی اعلی جوون لیلا

شبه پیغمبر علی اکبر

ثانی حیدر علی اکبر

این دلای خراب حسینو

تا حرم میبری علی اکبر

سرو رشیدو امید شاه ماشاالله

اومدیه قرص کامل ماه ماشاالله

علی علی اکبر