دل دریا رو خون کردی تو ای سقای تشنه
دیگه من روضه میخونم با این لب های تشنه
بمیرم علم افتاد رو زمین خواهرم افتاد