دل در آتش غم رُخت تا که خانه کرد،

دیده سیل خون، به دامنم بس روانه کرد