ذکر لب همه ملائکه بادا مبارکه

این بچه چقدر با نمکه بادا مبارکه