سبز شد زمین و زمان جون گرفته

خوشبحال دل خراب من که سامون گرفته

حالا که پر زدی برا زیارتش فطرس منم ببر

تو صف انتظار منم یه عاشقم ارباب منم بخر

سلام ای عشق منو دریاب

سلام ای نور سلام ارباب