سینه زنا با همدیگه دارند قرار نوکری

تو روضه هات آقا چه خوبه روزگار نوکری

همیشه دوست دارم برات دم غروب گریه کنم

همه ی سعیم همینه واسه تو خوب گریه کنم

پره یه تصویریه قاب لحظه های من

کاش برسه آقا حرم صدای من