شیر جمل احلی من عسل

رو کنید بسوی کریم

حی علی خیر العمل

حسن صدای قلب من

حسن منو صدا بزن

ای کریم کریما

ای رفیق صمیمی

دست و دلباز عالم

سفره دار قدیمی

جانم حسن جانانم حسن